Извештаи


Информација за прогресот и реализацијата на проектот - проценка на влијанието на регулативата (пвр) (јануари-декември 2017)

 

Преглед на  почитувањето на обврските кои произлегуваат од процесот на ПВР и задолжителната објава на законите на ЕНЕР (јануари-декември 2017)

 

 

Информација за прогресот и реализацијата на проектот - проценка на влијанието на регулативата (пвр) (јануари-декември 2016)

 

Преглед на  почитувањето на обврските кои произлегуваат од процесот на ПВР и задолжителната објава на законите на ЕНЕР (јануари-декември 2016)

 

 

 

Извештај за родово одговорно буџетирање

 

 

ЗАКЛУЧОЦИ ОД ДИГИТАЛНИОТ САМИТ НА ЗАПАДЕН БАЛКАН 2018

 

 

Годишен извештај за податоците од Регистарот на вработените во јавниот сектор 2017

 

 

Годишна програма за генерички обуки на административни службеници за 2018 година

 

 

Годишни планови за јавни набавки

 

 

Среднорочен извештај за самооценување -Акциски план за отворено владино партнерство за 2016-2018 година

 

Midterm Self –Assessment Report-2016-2018 Open Government Partnership Action Plan

 

 

Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

 

 

Конечен извештај на овластениот државен ревизор на сметката основен буџет (637) за 2015 година

 

 

Конечен извештај на овластениот државен ревизор на сметката на буџет на донации - Проект SERRA - EI (785) за 2015 година

 

 

Конечен извештај на овластениот државен ревизор на сметката основениот буџет (631) - средства за проектот „Владина ИТ мрежа“ за 2015 година

 

 

Годишен извештај за работа на координаторот и заменик координаторот за еднакви можности за жените и мажите во органите на државната управа за 2015 година

 

 

Годишен извештај за податоците од регистарот на вработените во јавниот сектор за 2015 година

 

 

Прв нацрт - Национален акциски план за отворено владино партнерство 2016-2018 година

 

 

Среднорочен извештај за самооценување - Акциски план за отворено владино партнерство за 2014-2016 година

 

 

Обем и структура на вработени во јавен сектор во Република Македонија по области

 

 

Годишен извештај за податоците од регистарот на јавните службеници за 2014 година

 

 

Годишен извештај за податоците од регистарот на државните службеници за 2014 година

 

 

Годишен извештај за податоците од регистарот на јавните службеници за 2013 година

 

 

Годишен извештај за податоците од регистарот на државните службеници за 2013 година

 

 

Годишен извештај за податоците од регистарот на државните службеници за 2012 година

 

 

Годишен извештај за податоците од регистарот на јавните службеници за 2012 година

 

 

Годишен извештај за податоците од регистарот на државните службеници за 2011 година

 

 

Годишен извештај за податоците од регистарот на јавните службеници за 2011 година

 

 

Информација за ИТ стандарди во државните институции

 

 

Информациска безбедност – законски решенија за заштита на податоци во информациските системи

 

 

Политика за информациска и комуникациска технологија (ИКТ) во Министерството за информатичко општество и администрација

 

 

Годишен извештај за податоци од регистарот на државните службеници за 2010 година

 

 

Национален систем за координација на стручното оспособување и обука на државните службеници во Република Македонија

 

 

Годишна програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2011 година

 

 

Aнализа на состојбата со електронската трговија во Република Македонија

 

 

Berkeley mba-финален извештај за информатичко комуникациските технологии во Mакедонија

Овај извештај е реализиран како дел од меѓународната програма за развој на бизнисот предложена од Walter A. Haas училиштето за бизнис на Беркли Универзитетот во Калифорнија.

 

 

Извештај од програмата за доделување на вредносни бонови-ваучери, 2008

Овој документ претставува извештај за резултатите од Програмата за доделување на вредносните бонови – ваучери, вклучувајќи опис на концептот, текот и постапката на доделување на ваучерите, статистички податоци за бројот на распределените и реализираните/искористените ваучери, како и проценка на успешноста на Програмата и укажување на проблемите при нејзиното спроведување.

 

 

Извештај од програмата за доделување на вредносни бонови-ваучери, 2007

Овој документ претставува извештај за резултатите од Програмата за доделување на вредносните бонови – ваучери, вклучувајќи опис на концептот, текот и постапката на доделување на ваучерите, статистички податоци за бројот на распределените и реализираните/искористените ваучери, како и проценка на успешноста на Програмата и укажување на проблемите при нејзиното спроведување.

 

 

Проценка на потреби за стручни кадри

 

 

Образец за квартален извештај за извршени контроли од страна на Државните инспекторати

 

 

Користена литература за стручниот дел од испитот за државни службеници