Работна средба на министерот Иво Ивановски со директорот на Управата за јавни приходи Горан Трајковски за проектот е-Документи

Скопје, 28 април 2010

Зголемувањето на квалитетот на административните услуги е еден од главните приоритети на Владата на Република Македонија. Во контекстот на намалување на административните бариери, се увиде проблемот од недоволно развиена интерна комуникација меѓу државните институции за размена на документи и податоци кои можат да биде искористени за подобрување на услугите кон граѓаните и бизнисите. Имено, граѓаните и бизнисите се соочуваат со големи оптоварувања поради тоа што е потребно да посетат повеќе институции и да соберат податоци и документи за остварување на одредена услуга.

 

Проектот Е-документи означува решение со кое ќе се воведат правни, организациски и технички мерки за имплементација на систем со кој ќе се овозможи електронска и безбедносна размена на документи меѓу државните институции согласно нивните овластувања. Во практиката, кога граѓаните или бизнисите се обраќаат до било која институција за некаква услуга, самата институција треба да ги побара сите потребни документи од другите институции електронски.

 

Во почетната фаза на имплементација на проектот “Меѓусебно поврзување и користење на регистрите и базите на податоци меѓу државните органи и институциите”, проектот Е-Документи претставува надополнување и реализирање на целиот концепт на интероперабилност на државните институции согласно воведениот Закон за електронско управување и подзаконските акти кои произлегуваат од него.

 

Во првата фаза на проектот која се одвиваше изминатите неколку месеци, се спроведуваше детална анализа на административните постапки  во државните институции кои опфаќаат издавање на документи и вршење на услуги кон граѓаните/деловните странки и тоа во над 15 државни институции: Министерство за внатрешни работи, Агенција за вработување на Република Македонија, Агенција за катастар на недвижности, Управа за јавни приходи, Управа за водење на матичните книги, Централен регистар на Република Македонија, Основен суд Скопје I, Основен Суд Скопје II, ЗЕЛС, Фонд за здравствено осигурување, Фонд за пензиско и инвалидско осигурување, Биро за јавни набавки, Центри за социјални работи, Нотарска комора, Град Скопје, Општина Аеродром, Управен суд.

 

Целта на денешната работна средба беше разгледување на прибраните податоци и направените анализи од страна на Министерство за информатичко општество за состојбата во Управа за јавни приходи, односно за документите и податоците кои Управа за јавни приходи ги разменува со други државни институции во процесот на давање на услуги кон граѓаните. До сега се утврдени неколку потенцијални размени на податоци и документи кои УЈП ќе ги врши со Биро за јавни набавки, град Скопје, Министерство за внатрешни работи, Агенција за катастар на недвижности, Централен регистар.
Дискусија се водеше околу техничките, правните и организационите можности за размена на документи и податоци и за потенцијалните предизвици (вклучувајќи законски пречки) во врска со размената.


Од разговорот се утврди и заклучи дека со воведување на новиот систем е-Даноци чија што набавка е во тек и се очекува да биде во функција до крајот на оваа година, ќе се овозможи електронско доставување за најголем дел од документите кои ги издава Управа за јавни приходи (Уверенија за платени даноци и придонеси, Уверение за остварени нето приходи и сл.) и докумети кои ги бара од граѓаните/фирмите (даночни пријави, потврди за извршени трансакции и сл.). Додека, сите останати размени на електронски документи и податоци кои нема да бидат опфатени во новиот систем за е-даноци, ќе бидат опфатени во рамки на проектот е-Документи.

 

Оваа година ќе следат и предлог измени на постоечка законска регулатива со што од правен аспект ќе бидат овозможени сите елкетронски барања, доставување одговори и до граѓани и фирми и до државни институции.