Публикации, брошури...

Практични прашања
и одговори за
примена на ЗОУП
Македонска
рамка за
интероперабилност (МРИ)
Macedonian
Interoperability
Framework (MIF)
Организациска
интероперабилност
ИОП-О

Interoperability
Organisational
building block

Модул за
македонска
интероперабилност
ИОП-С
Interoperability
Semantic
building block
СТАНДАРДИ за управување со ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ Е-Македонија
ОСНОВИ
И РАЗВОЈ
на е-ВЛАДА

FUNDAMENTALS
AND DEVELOPMENT
OF e-GOVERNMENT