Регистри

 

Регистар на ментори

 

Регистар на издавачи на сертификати во Република Македонија

 

ИТ проценители

 

Листа на веб сервиси на ИОП