Информација за резултатите на работната група за имплементирање на Акцискиот план за ОВП 2014-2016 со финален извештај

Скопје, 21 јуни 2016 година

Република Македонија е членка на глобалната иницијатива за Отворено владино партнерство. Владата го усвои вториот Aкциски план на 20.05.2014 година. Нацрт-Финалниот извештај за самооценување дава преглед на напредокот и главните постигнати резултати за секој поединечен приоритет од Акцискиот план 2014-2016 година за кој е започната имплементацијата и тоа во надлежност на повеќе институции.

 

Вашите мислења, коментари и забелешки се од особено значење, истите ги очекуваме до 30 јуни 2016 година.

 

Повеќе за консултацискиот процес на:
http://e-demokratija.mk/document_library_page/-/document_library/view/170282/6406

 

 

Министерство за информатичко општество и администрација