Подготовка на Национален оперативен план за развој на брзи и супер брзи електронски комуникациски мрежи во Република Македонија

 

ЕУ Документи

 

Работни верзии на Националниот оперативен план

 

Работна група за утврдување мерки и активности потребни за воведување на 5G мобилна технологија во РМ

 

Работна група за координација на процесот на мапирање на бродбенд мрежи

 

Работна група за утврдување слободни капацитети и нивно идно користење кај државни мрежи

 

Работна група за утврдување предлог мерки за поттикнување и зголемување на интересот на граѓаните за користење бродбенд

 

Закони во РМ поврзани со електронските комуникации