E-услуги за граѓаните

Приказ на топографски карти и авионски фото снимки
Пребарувања по општини и по населени места и преглед на топографски карти во размер од 1: 1.000.000 до 1: 25.000, како и орто - фото карти за Скопје и за Прилеп во размер 1:1000.

Е-увид во имотен лист
Пристап и увид во базата на податоци од катастарот на недвижностите, востановен за катастарските општини кои се во надлежност на Секторот за катастар на недвижности-Скопје.

 

Преглед на катастарски податоци
24 часа увид во податоците од имотен лист без приказ на содржината на товари, прибележувања и ограничувања.

Студентски и ученички бенефиции
Сместување на студенти во студентски домови, пријави за ученички стипендии, студентски кредити, студентски стипендии.
Електронско учење
Бесплатни електронски курсеви поврзани со запознавањето со информатичките технологии.

Електронско тестирање
Електронско тестирање на студентите на институтот за информатика.

 

Барање работа
Посреднички електронски услуги за работодавачите и за лицата кои бараат работа.