Е-услуги за бизнис заедницата

Електронско поднесување на даночни пријави
Ефикасен и безбеден начин за поднесување на даночни пријави до Управата за јавни приходи.

 

 

Електронски систем за јавни набавки
Едноставен веб-базиран систем за користење, кој овозможува спроведување на јавните набавки во електронска форма.

 

Пребарување на објава на ликвидација на правен субјект
Пребарување на објава на ликвидација преку внесување на матичниот број или дел од називот на правниот субјект.

 

Проверка на големината на правен субјект
Проверка на големината на правен субјект преку внесување на матичниот број на правниот субјект.

 

Резервација на име на субјект
Резервација на име на правен субјект пред запишување во Регистарот на Трговски друштва и други правни лица.

 

Приказ на топографски карти и авионски фото снимки
Пребарувања по општини и по населени места и преглед на топографски карти во размер од 1: 1.000.000 до 1: 25.000, како и орто - фото карти за Скопје и за Прилеп во размер 1:1000.
Е-увид во имотен лист
Пристап и увид во базата на податоци од катастарот на недвижностите, востановен за катастарските општини кои се во надлежност на Секторот за катастар на недвижности-Скопје.

Преглед на катастарски податоци
24 часа увид во податоците од имотен лист без приказ на содржината на товари, прибележувања и ограничувања.

 

 

Распределба на меѓународни дозволи за превоз на стоки
Одберете датум кога ќе ги подигнете дозволите, бројот на дозволите и видот на дозволите од расположливите во Министерството за транспорт и врски.

Промоција на МСП
Можност за македонските мали и средни претпријатија да се промовираат на надворешни партнери и пазари.

 

 

Електронско М-4
Апликација за електронско доставување на податоците од М-4 пријавите.

Пријава - одјава на работен однос
Електронски систем за пријава и одјава на работен однос преку поднесување на М1 и М2 образец

Аплицирање и издавање на лиценци и квоти за увоз/извоз
Електронско поднесување на барањата за дозволи за увоз, извоз и транзит како и електронско издавање на дозволите, и електронско поднесување на барања за распределба на тарифните квоти.