КОНТАКТМинистерство за информатичко општество и администрација


бул. „Св.Кирил и Методиј“ бр.54

1000 Скопје, Република Македонија

contact_mis@mioa.gov.mk

 


Кабинет на министер

телефон: +389(0)2 3200-870

факс: +389(0)2 3221-883

cabinet@mioa.gov.mk

 

Кабинет на заменик министер

телефон: +389(0)2 3200-885

факс: +389(0)2 3200-899

 

Кабинет на државен секретар

телефон: +389(0)2 3200-889

факс: +389(0)2 3200-881

 

Одделение за односи со јавност

телефон: +389(0)2 3200-874

+389(0)2 3200-922

odnosisojavnost@mioa.gov.mk

 

 

Центар за техничка поддршка на Информациониот систем за управување со човечки ресурси (ИСУЧР)

телефон: +389(0)2 3248-074

 

Центар за обуки

телефон: +389(0)2 2400-475

+389(0)2 2400-476

 

Сектор за човечки ресурси

телефон: +389(0)2 3200-920

+389(0)2 3200-896

 

Сектор за комуникации
(Oдделение за аудиовизуелни политики / Oдделение за управување со податоци од областа на електронските комуникации)

телефон: +389(0)2 3297-117

 

Лице за посредување со информации од јавен карактер согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

Славица Куновска

телефон: +389(0)2 3200-900

slavica.kunovska@mioa.gov.mk

 

Oфицер за заштита на лични податоци

Дејан Плачковски

телефон: +389(0)2 3200-896

dejan.plackovski@mioa.gov.mk

 

Есма Адиловиќ

телефон: +389(0)2 3200-933

esma.adilovic@mioa.gov.mk

 

Генерални прашања

Славица Витанова

телефон: +389(0)2 3200-895

slavica.vitanova@mioa.gov.mk