Стратегии

 

Нацрт Националниот план за управување со квалитет во јавниот сектор во Република Македонија

 

Стратегија за реформа на јавната администрација 2018 - 2022 година (лектура во тек)

 

Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018 - 2022 година

 

 

Нацрт Стратегија за реформа на јавната администрација 2018 - 2022 година.

Draft - Public administration reform strategy 2018 – 2022.

 

Нацрт Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018 - 2022 година.

Draft - Action plan for public administration reform strategy 2018 – 2022.

 

 

Нацрт Стратегија за реформа на јавната администрација за периодот 2017-2022

Draft - Public Administration reform strategy 2017 - 2022

 

Нацрт Акциски план за Стратегијата за реформа на јавната администрација за периодот 2017-2022

Draft - Action plan for public administration reform strategy 2017 - 2022

 

Коментари на СИГМА

 

 

 

Подготовка на Национален оперативен план за развој на брзи и супер брзи електронски комуникациски мрежи во Република Македонија

 

 

 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ЗА 2016 ГОДИНА

 

Национална Краткорочна ИКТ Стратегија 2016-2017, август 2015 година

 

Акциски план на Националната Краткорочна ИКТ Стратегија 2016 – 2017 година, август 2015 година

 

СТРАТЕШКИ ПЛАН НА МИОА за 2012-2014

 

- Национална Стратегија за е-вклучување 2011-2014

 

- Стратегија за реформа на јавната администрација во Република Македонија (2010-2015 година)

 

- Ревидиран Акциски план на Стратегијата за реформа на јавната администрација 2010-2015

 

- Национална стратегија- Стратегија за развој на е-содржини 2010 – 2015

 

- Национален акционен план - Развој на е-содржини 2010 – 2015

 - Национална стратегија за е-Влада 2010-2012

Стратегијата за е-Влада ќе обезбеди стратешки пристап во искористувањето на информациско – комуникациските технологии за поефикасно работење на државната администрација

 

Извештај од спроведена анкета за развој на стратегија за е-Влада ( Превземете тука )

 

 

- Национална стратегија за развој на информатичко општество и акционен план

Главен предизвик во градењето на Стратегијата е дефинирање на економската,социјалната и на политичката визија на општеството базирано на знаења, преку развој и примена на ИКТ во сите сфери на животот, создавајќи современи и ефикасни сервиси за граѓаните и за бизнис-заедницата.

 

 

- Национална стратегија за развој на електронски комуникации со информатички технологии

Главен предизвик на стратегијата е овозможување на агресивно воведување и масовно ефикасно користење на електронските комуникации и информатичките технологии, со што се придонесува за вклучување на Република Македонија во глобалната вмрежена економија и остварување значаен скок во економијата (leap frogging)..

 

 

- Националната стратегија за развој на следна генерација широкопојасен интернет

Националната стратегија за развој на следна генерација широкопојасен интернет беше усвоена од Собранието на Република Македонија во 2009 година.