Закони

 

ПРЕДЛОГ - ЗАКОН за именување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги - драфт верзија.
НОВО!
(06.09.2017)

 

 

ПРЕДЛОГ - ЗАКОН за информативни и рекламни кампањи на јавните институции
НОВО!

 

 

Транспонирање на Директивата 1148/2016 за обезбедување на високо ниво на безбедност за мрежи и информациски системи

 

 

Упатство за начинот на постапување на министерствата, другите органи на државната управа и управните организации за време на изборниот процес НОВО!

 

Упатство за забрана на користење на движни и недвижни ствари во државна сопственост за време на изборен процес НОВО!

 

 

Закон за административни службеници НОВО!

Сл. весник на РМ, бр. 27 од 05.02.2014 година

Закон за изменување и дополнување на Законот за административни службеници,

Сл. весник на РМ, бр.199 од 30.12.2014 година

Закон за изменување на Законот за административни службеници,

Сл.весник на РМ, бр.48 од 25.03.2015 година

Закон за изменување и дополнување на Законот за административни службеници,

Сл. весник на РМ, бр.154 од 04.09.2015 година

Закон за изменување и дополнување на Законот за административни службеници,

Сл. весник на РМ, бр.5 од 14.01.2016 година

Закон за изменување и дополнување на Законот за административни службеници,

Сл. весник на РМ, бр.142 од 01.08.2016 година

Закон за изменување и дополнување на Законот за административни службеници,

Сл. весник на РМ, бр.11 од 18.01.2018 година

Закон за административни службеници - консолидиран текст

 

 

Закон за вработените во јавниот сектор НОВО!

Сл. весник на РМ, бр. 27 од 05.02.2014 година

Закон за изменување и дополнување на Законот за вработените во јавниот сектор

Сл. весник на РМ, бр. 199 од 30.12.2014 година

Закон за изменување и дополнување на Законот за вработените во јавниот сектор

Сл. весник на РМ, бр. 27 од 15.02.2016 година

Закон за дополнување на Законот за вработените во јавниот сектор

Сл. весник на РМ, бр. 35 од 23.02.2018 година

Закон за вработените во јавниот сектор - консолидиран текст

 

 

Закон за општата управна постапка

Сл. весник на РМ, бр. 124 од 23.07.2015 година

 

 

Закон за податоците во електронски облик и електронски потпис

Сл. весник на РМ, бр. 34 од 03.05.2001 година

Закон за изменување на Законот за податоци во електронски облик и електронски потпис

Сл. весник на РМ, бр. 6 од 03.01.2002 година

Закон за изменување и дополнување на Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис

Сл. весник на РМ, бр. 98 од 03.01.2008 година

Закон за изменување на Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис

Сл. весник на РМ, бр. 33 од 05.03.2015 година

 

 

Закон за основање на државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен

Сл. весник на РМ, бр. 51 од 13.4.2011 година

Закон за изменување и дополнување на законот за основање на државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен,

Сл. весник на РМ, бр. 148 од 29.10.2013 година

Закон за изменување и дополнување на законот за основање на државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен,

Сл. весник на РМ, бр. 41 од 27.02.2014 година

Закон за изменување и дополнување на законот за основање на државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен,

Сл. весник на РМ, бр. 130 од 03.09.2014 година

Закон за изменување и дополнување на законот за основање на државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен,

Сл. весник на РМ, бр. 53 од 21.03.2016 година

Закон за изменување и дополнување на законот за основање на државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен,

Сл. весник на РМ, бр. 11 од 18.01.2018 година

Закон за основање на државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен - консолидиран текст

 

 

Закон за основање на државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка,

Сл. весник на РМ, бр. 130 од 03.09.2014 година

Закон за изменување и дополнување на законот за основање на државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка, Сл. весник на РМ, бр. 53 од 21.03.2016 година

Закон за изменување и дополнување на законот за основање на државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка, Сл. весник на РМ, бр. 11 од 18.01.2018 година

Закон за основање на државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка - консолидиран текст

 

 

Закон за инспекциски надзор

Сл. весник на РМ, бр. 50 од 13.04.2010 година

Закон за изменување и дополнување на Законот за инспекциски надзор, Сл. весник на РМ, бр. 161 од 15.12.2010 година

Закон за изменување и дополнување на Законот за инспекциски надзор, Сл. весник на РМ, бр. 157 од 11.11.2011 година

Закон за изменување и дополнување на Законот за инспекциски надзор , Сл.весник на РМ, бр. 147 од 28.10.2013 година

Закон за изменување и дополнување на Законот за инспекциски надзор , Сл.весник на РМ, бр. 193 од 06.11.2015 година

Закон за изменување и дополнување на Законот за инспекциски надзор , Сл.весник на РМ, бр. 53 од 21.03.2016 година

Закон за изменување и дополнување на Законот за инспекциски надзор , Сл.весник на РМ, бр. 11 од 18.01.2018 година

Закон за инспекциски надзор - консолидиран текст

 

 

Закон за електронско управување, Сл. весник на РМ, бр. 105 од 21.08.2009 година

Закон за дополнување на законот за електронско управување, Сл. весник на РМ, бр. 47 од 8.4.2011 година

Закон за изменување на законот за електронско управување, Сл. весник на РМ, бр. 193 од 06.11.2015 година

Закон за изменување и дополнување на законот за електронско управување, Сл. весник на РМ, бр. 52 од 18.03.2016 година

Закон за електронско управување - консолидиран текст

 

 

 

 

Закон за организација и работа на органите на државната управа

Закон за изменување и дополнување на законот за организација и работа на органите на државната управа

Закон за изменување и дополнување на законот за организација и работа на органите на државната управа

Сл. весник на РМ, бр. 82 од 08.07.2008 година

Закон за изменување и дополнување на законот за организација и работа на органите на државната управа

Сл. весник на РМ, бр. 167 од 23.12.2010 година

Закон за изменување на законот за организација и работа на органите на државната управа

Сл. весник на РМ, бр. 51 од 13.04.2011 година
Закон за организација и работа на органите на државната управа - консолидиран текст

 

 

 

Закон за управна инспекција

Закон за изменување на законот за управната инспекција, Сл. весник на РМ, бр. 22 од 23.02.2007 година

Закон за дополнување на законот за управната инспекција, Сл. весник на РМ, бр. 115 од 25.09.2007 година

Закон за изменување и дополнување на законот за управната инспекција, Сл. весник на РМ, бр. 51 од 13.04.2011 година

Закон за изменување и дополнување на законот за управната инспекција, Сл. весник на РМ, бр. 193 од 06.11.2015 година

Закон за изменување и дополнување на законот за управната инспекција, Сл. весник на РМ, бр. 53 од 21.03.2016 година

Закон за изменување и дополнување на законот за управната инспекција, Сл. весник на РМ, бр. 11 од 18.01.2018 година

Закон за управната инспекција - консолидиран текст

 

 

Закон за Владата на Република Македонија

Закон за изменување и дополнување на законот за Владата на Република Македонија

Сл. весник на РМ, бр. 15 од 25.01.2013 година

Закон за изменување и дополнување на законот за Владата на Република Македонија

Закон за изменување и дополнување на законот за Владата на Република Македонија

Закон за изменување на законот за Владата на Република Македонија

Закон за дополнување на законот за Владата на Република Македонија

Сл. весник на РМ, бр. 115 од 25.09.2007 година

Закон за дополнување на законот за Владата на Република Македонија

Сл. весник на РМ, бр. 19 од 06.02.2008 година

Закон за изменување на законот за Владата на Република Македонија

Сл. весник на РМ, бр. 82 од 08.07.2008 година

Закон за дополнување на законот за Владата на Република Македонија

Сл. весник на РМ, бр. 10 од 25.01.2010 година

Закон за изменување на законот за Владата на Република Македонија,Сл. весник на РМ, бр. 51 од 13.04.2011 година

Закон за изменување и дополнување на законот за Владата на Република Македонија, Сл. весник на РМ, бр. 196 од 10.11.2015 година

Закон за Владата на Република Македонија - консолидиран текст

 

 

Закон за постапување по претставки и предлози, Сл. весник на РМ, бр. 82 од 08.07.2008 година

Закон за изменување на законот за постапување по претставки и предлози, Сл. весник на РМ, бр. 13 од 23.1.2013 година

Закон за изменување и дополнување на законот за постапување по претставки и предлози, Сл. весник на РМ, бр. 193 од 06.11.2015 година

Закон за постапување по претставки и предлози - консолидиран текст

 

 

Закон за архивски материјал, Сл. весник на РМ, бр. 95 од 26.7.2012 година

Закон за изменување и дополнување на законот архивски материјал, Сл. весник на РМ, бр. 53 од 21.03.2016 година

Закон за изменување и дополнување на законот архивски материјал, Сл. весник на РМ, бр. 11 од 18.01.2018 година

Закон за архивски материјал - консолидиран текст

 

 

Закон за прибавување и размена на докази и податоци по службена должност

Сл. весник на РМ, бр. 79 од 31.05.2013 година

 

 

Закон за воведување на систем за управување со квалитетот и заедничка рамка за процена на работењето и давањето на услуги во државната служба , Сл. весник на РМ, бр. 69 од 14.05.2013 година

Закон изменување и дополнување на законот за воведување на систем за управување со квалитетот и заедничка рамка за процена на работењето и давањето на услуги во државната служба , Сл. весник на РМ, бр. 193 од 06.11.2015 година

Закон за воведување на систем за управување со квалитетот и заедничка рамка за процена на работењето и давањето на услуги во државната служба - консолидиран текст

 

 

Закон за издавање на вредносни бонови - ваучери

Сл. весник на РМ, бр. 106 од 24.8.2012 година

Закон за издавање на вредносни бонови - ваучери - консолидиран текст

 

 

Закон за радиодифузната дејност - 1997

Закон за изменување и дополнување на законот за радиодифузната дејност 2003

Закон за изменување и дополнување на законот за радиодифузната дејност 2007

Сл. весник на РМ, бр. 19 од 19.02.2007 година

Закон за изменување и дополнување на законот за радиодифузната дејност 2008

Сл. весник на РМ, бр. 103 од 19.08.2008 година

Закон за изменување и дополнување на законот за радиодифузната дејност 2008

Сл. весник на РМ, бр. 103 од 19.08.2008 година

Закон за изменување и дополнување на законот за радиодифузната дејност 2010

Сл. весник на РМ, бр. 6 од 15.01.2010 година

Закон за изменување и дополнување на законот за радиодифузната дејност 2010

Сл. весник на РМ, бр. 145 од 05.11.2010 година

Закон за изменување и дополнување на законот за радиодифузната дејност 2011

Сл. весник на РМ, бр. 97 од 18.07.2011 година

Закон за изменување и дополнување на законот за радиодифузната дејност 2012

Сл. весник на РМ, бр. 13 од 27.1.2012 година
Закон за радиодифузната дејност - консолидиран текст

 

 

Закон за електронските комуникации, Сл.весник на РМ, бр. 39 од 25.02.2014 година

Закон за изменување и дополнување на законот за електронските комуникации 188/2014

Закон за изменување и дополнување на законот за електронските комуникации 44/2015

Закон за изменување и дополнување на законот за електронските комуникации 193/2015

Закон за изменување и дополнување на законот за електронските комуникации 11/2018

Закон за електронските комуникации - консолидиран текст

 

 

Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Сл. весник на РМ, 26 декември 2013

Закон за изменување и дополнување на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 132/2014

Закон за изменување и дополнување на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 101/2014

Закон за изменување и дополнување на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 44/2014

Закон за изменување и дополнување на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 13/2014

Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги - пречистен текст

 

Предлог-Закон за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

 

 

Закон за медиуми

Сл. весник на РМ, 26 декември 2013

Закон за изменување и дополнување на законот за медиуми

Закон за медиуми - консолидиран текст

 

 

АКТИ ДОНЕСЕНИ ОД СТРАНА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

 

 

Закон за електронска трговија,

Сл. весник на РМ, бр.133 од 02.11.2007 година

Закон за изменување и дополнување на законот за електронска трговија,

Сл. весник на РМ, бр.17 од 11.02.2011 година

Закон за изменување и дополнување на законот за електронска трговија,

Сл. весник на РМ, бр.104 од 24.06.2015 година

Закон за изменување и дополнување на законот за електронска трговија,

Сл. весник на РМ, бр.192 од 05.11.2015 година

Закон за електронска трговија - консолидиран текст

 

 

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер - консолидиран текст

 

 

Закон за следење на комуникации

Закон за следење на комуникации - консолидиран текст

 

 

Уредба за воспоставувањето и начинот на користење на инфромациониот систем за обработка на податоци во електорнски облик и електорнски потпис, при управување со документи кај буџетските корисници

 

Уредба за начелата за внатрешна организација на органите на државната управа

 

Уредба дополнување на уредбата за начелата за внатрешна организација на органите на државната управа

 

Уредба измена и дополнување на уредбата за начелата за внатрешна организација на органите на државната управа, Службен весник на РМ, бр. 149 од 25.10.2011 година

 

Методологија за процена на вредноста на информатичката технологија, Службен весник на РМ, бр. 115/2010 година

 

Mетодологија "Барометар на квалитет на институции"

 

 

Закон за државни службеници - ВОН СИЛА

Закон за изменување на законот за државни службеници

Сл. весник на РМ, бр. 106 од 29.07.2013 година

Закон за изменување и дополнување на законот за државни службеници

Сл. весник на РМ, бр. 82 од 05.06.2013 година

Закон за изменување и дополнување на законот за државни службеници

Сл. весник на РМ, бр. 15 од 25.01.2013 година

Закон за изменување и дополнување на законот за државни службеници

Сл. весник на РМ, бр. 24 од 17.2.2012 година

Закон за изменување на законот за државни службеници

Сл. весник на РМ, бр. 6 од 13.1.2012 година

Закон за изменување на законот за државни службеници

Закон за изменување и дополнување на законот за државни службеници

Закон за изменување на законот за државни службеници

Закон за изменување и дополнување на законот за државни службеници

Закон за изменување и дополнување на законот за државни службеници

Закон за изменување на законот за државни службеници

Закон за изменување и дополнување на законот за државни службеници

Закон за изменување на законот за државни службеници

Закон за изменување и дополнување на законот за државни службеници

Закон за дополнување на законот за државни службеници

Закон за изменување и дополнување на законот за државни службеници

Закон за изменување и дополнување на законот за државни службеници

Закон за изменување на законот за државни службеници

Сл. весник на РМ, бр. 36 од 23.03.2007 година

Закон за изменување и дополнување на законот за државни службеници

Сл. весник на РМ, бр. 161 од 24.12.2008 година

Закон за изменување на законот за државни службеници

Сл. весник на РМ, бр. 6 од 15.01.2009 година

Закон за изменување и дополнување на законот за државни службеници

Сл. весник на РМ, бр. 114 од 14.09.2009 година

Закон за изменување на законот за државни службеници

Сл. весник на РМ, бр. 35 од 12.03.2010 година

Закон за изменување и дополнување на законот за државни службеници

Сл. весник на РМ, бр. 167 од 23.12.2010 година

Закон за изменување и дополнување на законот за државни службеници

Сл. весник на РМ, бр. 36 од 23.3.2011 година

Закон за државните службеници - консолидиран текст

 

 

Закон за јавни службеници - ВОН СИЛА

Сл. весник на РМ, бр. 52 од 16.04.2010 година

Закон за изменување и дополнување на законот за јавните службеници

Сл. весник на РМ, бр. 106 од 29.07.2013 година

Закон за изменување и дополнување на законот за јавните службеници

Сл. весник на РМ, бр. 82 од 05.06.2013 година

Закон за изменување и дополнување на законот за јавните службеници

Сл. весник на РМ, бр. 15 од 25.01.2013 година

Закон за изменување и дополнување на законот за јавните службеници

Сл. весник на РМ, бр. 24 од 17.2.2012 година

Закон за изменување и дополнување на законот за јавните службеници

Сл. весник на РМ, бр. 6 од 13.1.2012 година

Закон за изменување и дополнување на законот за јавните службеници

Сл. весник на РМ, бр. 36 од 23.3.2011 година

Закон за јавните службеници - консолидиран текст