Користена литература за стручниот дел од испитот за државни

 

Користена литература за стручниот дел од испитот за државни
службеници

 

 1. Агенција за државни службеници - Прирачник за полагање на стручен испит
 2. Закон за електронска трговија
 3. Закон за електронскo управување
 4. Подзаконски акти кои произлегуват од Законот за електронско управување
 5. Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер
 6. Национална стратегија за Е-влада
 7. Национална стратегија за развој на информатичко општество
 8. Национална стратегија за развој на електронски комуникации со информатички технологии
 9. Закон за јавни набавки
 10. Документи кои можат да се најдат на www.finance.gov.mk од областа на Трезор/Буџет/Финансиска контрола/Регулатива и сл.
 11. Стратегија i2010
 12. Таки Фити – Основи на микроекономија
 13. Таки Фити – Макроекономија
 14. http://www.investopedia.com/ask/basics.asp
 15. Уредба за внатрешна организација на органите на државна управа
 16. Закон за државни службеници
 17. Подзаконски акти на АДС и АВРМ
 18. Стратегија за обука на државните службеници
 19. Уредба за описот на звањата на државните службеници
 20. Материјали за ЕУ и ИПА фондовите кои можат да се најдат на www.sep.gov.mk/Default.aspx?ContentID=26 и http://ec.europa.eu/contract_grands/index_en.htm
 21. Toby Ji. Velte, Anthany Ti. Velte – Cisco tehnologije
 22. Adam Engst, Clenn Fleishman – Bezicno umrezavanje
 23. Jeffery Ri. Shapiro – Sgl Server 2000 (kompleten priracnik)
 24. Rayn Ki. Stephens, Ronald R. Plew – Sgl za 21 dan
 25. Kevin Lonely – Oracle 10g (kompletan prirucnik)
 26. Skot Urman, Ron Hardmen, Majkl Meklaflin – Oracle 10g PLSQL programiranje baza podataka
 27. http://search.barnesandnoble.com/Solaris-10-System-Administration-Essent...
 28. Агенција за државни службеници – Информатичка и комуникациска технологија
 29. http://compnetworking.about.com/cs/wireless80211/a/aa80211standard.htm
 30. http://w3schools.com (html, sql basics)
 31. http://www.pantz.org/software/tcpip/subnetchart.html
 32. http://www.isrm.gov.mk/Novosti.aspx
 33. http://www.cen.eu
 34. http://www.iso.org/iso/home.html
 35. http://www.ieee.org/publications_standards/index.html
 36. http://www.ieee-isto.org/
 37. http://www.labnol.org/internet/tools/opendsn-what-is-opendns-why-require...