Оглас за избор на обучувачи

Рок за пријавување: 10 декември 2011

 

Со цел да се излезе во пресрет на потребите на граѓаните за обука за користење на програми за кацелариско работење и користење на интернет, посебно на тие од социјално загрозените групи, а воедно и за да се обезбеди поголема искористеност на можностите што ги нудат бесплатните интернет клубови во државата, Министерството за информатичко општество и администрација организира бесплатна обука за работа со компјутери.

 

Обуката е поделена на два тематски модули кои ќе може да се посетуваат независно еден од друг, и тоа:

  • МОДУЛ 1: Програми за канцелариско работење (основи на концептот на ИКТ, управување со фајлови, word, excel, power-point), и
  • МОДУЛ 2: Користење на интернет (Веб пребарувач, електронска пошта, Skype, форум и блог).

План за реализација на обуката: Модулите ќе се спроведуваат во 4 одделни сесии, во текот на 4 седмици (Модул 1- секој вторник и Модул 2- секој четврток), при што секоја сесија ќе трае 1 час и 30 минути или 2 школски часа (1 школски час од 45 минути).


Обуката ќе се повтори во циклус од 12 месеци во текот на 2012 година, започнувајќи од месец јануари 2012, во секој од 22-та бесплатни интернет клуба во Република Македонија (Скопје, Битола, Тетово, Охрид, Прилеп, Гостивар, Кичево, Неготино, Куманово, Кочани, Кавадарци, Штип, Свети Николе, Дебар, Радовиш, Гевгелија, Крушево, Македонски Брод, Демир Капија, Крива Паланка, Кратово и Ресен).

 

Во градовите во кои најмалку 20% од граѓаните се од албанска националност, обуката освен на македонски, ќе се спроведува и на албански јазик.

 

Критериуми за избор на обучувач: За реализација на обуката, Министерството ќе ангажира обучувачи со стекнато образование:

  • Завршени студии по информатика VII 1, наставна насока
  • Математика- информатика VII 1, наставна насока
  • Компјутерска техника, информатика и автоматика, VII 1 со педагошко-психолошка и методска подготовка
  • Завршени дипломски студии од областа на информатиката, информациските или информациско - комуникациските технологии на акредитираните универзитети во РМ или во странство со домашна акредитација, VII 1 со педагошко-психолошка и методска подготовка.

 

Начин на пријавување: Министерството ги повикува сите заинтересирани кандидати да поднесат пријава за обучувач, со доставување на следните податоци:

  • Биографија на кандидатот (со вклучени контакт податоци),
  • Уверение за завршено образование или положени испити,
  • Назнака за кој интернет клуб е заинтересиран кандидатот.

Заинтересираните кандидати својата пријава да ја достават на следната адреса: Министерство за информатичко општество и администрација, бул. „Мито Хаџи-Василев Јасмин“ бб, 1000 Скопје, со назнака: Обучувач за бесплатна обука во интернет клубови”, или на e-mail: bisera.vojcheska@mioa.gov.mk, најдоцна до 10.12.2011 година.

 

По разгледување на доставените пријави, Министерството ќе ги извести кандидатите за селектираните обучувачи и истите ќе бидат повикани во Министерството со цел склучување на договор за нивниот ангажман како обучувач.