Обрасци

ОБРАСЦИ ЗА ИМПЕМЕНТАЦИЈА ЗА ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ

 

Изјава за прифаќање на декларацијата за заедничката мисија на вработените во јавниот сектор

 

ОБРАСЦИ ЗА ВОДЕЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЕФЕКТОТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

 

ОБРАСЦИ ЗА ВОДЕЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДИСЦИПЛИНСКА И МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

 

О б р а з е ц на барање за остварување на право, односно правен интерес согласно член 4 од Законот за прибавување и размена на докази и податоци по службена должност (“Службен весник на РМ“ бр. 79/13)(Општа рамка)

 

 

Урнек за табеларен преглед на систематизацијата

 

Урнек за органограм

 

Трансфер листа

 

Државни службеници

Обрасци за евидентирање на податоците за државните службеници: - ВОН СИЛА

 • Образец ДС-1: ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРЖАВЕН СЛУЖБЕНИК   
  (.pdf формат) (.doc формат)
 • Образец ДС-2: ПРИЈАВА-ОДЈАВА НА ДРЖАВЕН СЛУЖБЕНИК   
  (.pdf формат) (.doc формат)
 • Образец ДС-3а: ПОДАТОЦИ ЗА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА ДРЖАВЕН СЛУЖБЕНИК  ГЕНЕРИЧКИ (ОПШТИ) ОБУКИ   
  (.pdf формат) (.doc формат)
 • Образец ДС-3б: ПОДАТОЦИ ЗА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА ДРЖАВЕН СЛУЖБЕНИК ВО ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА
  (.pdf формат) (.doc формат)
 • Образец ДС-3в: ПОДАТОЦИ ЗА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА ДРЖАВЕН СЛУЖБЕНИК ВО ЦЕНТРАЛНАТА ВЛАСТ
  (.pdf формат) (.doc формат)
 • Образец ДС-4: ПОДАТОЦИ ЗА ДИСЦИПЛИНСКА И МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ
  (.pdf формат) (.doc формат)
 • Образец ДС-5: ПОДАТОЦИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ДРЖАВЕН СЛУЖБЕНИК   
  (.pdf формат) (.doc формат)

 

Оценување на државните службеници - ВОН СИЛА

 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за изречени мерки за утврдена дисциплинска и материјална одговорност
(.pdf формат) (.doc формат) (.odt формат)

 

Јавни службеници

Обрасци за евидентирање на податоците за јавните службеници: - ВОН СИЛА

 

 

Оценување на јавните службеници - ВОН СИЛА