Урнеци на актите за систематизација

Институциите на јаниот сектор се должни да подготват нови акти за внатрешна организација и систематизација на работни места согласно Правилникот за содржината и начинот на подготовка на актите за внатрешна организација и систематизација на работни места, како и содржината на функционалната анализа, врз основа на работните места утврдени во Каталогот.

 

Во продолжение се дадени урнеци на актите за систематизација на работни места за различни типови на институции на јавниот сектор:

 

Научни подрачја, полиња и области

 

Меѓународна стандардна класификација на образованието, Службен весник на Република Македонија број 103, 30 јули 2010 година