Акти донесени од страна на Министерството за инф. општество и администрација согласно законот за заштита на лични податоци