Регистар на издавачи на сертификати во Република Македонија

 

Согласно член 34, став (1) од Законот за документите во електронски облик и електронски потпис, Министерството за информатичко општество и администрација води Регистар на издавачи на сертификати во Република Македонија.

 

 

Издавач на сертификати

Веб-страница на издавачот

Решение за впишување во регистарот:

1

КИБС АД Скопје
(Клириншка куќа Клириншки интербанкарски системи АД, Скопје)

https://www.kibstrust.mk

02-20725/1 од 22.06.2006 година

2

Македонски Телеком AД  Скопје (Македонски Телеком Акционерско друштво за електронски комуникации, Скопје)

https://ca.telekom.mk

02-22081/1 од 30.06.2006 година