Листа на сертифицирани информациски системи

Листа на сертифицирани информациски системи за давање на услуга за електронска препорачана испорака на документи на јавните институции

 

Реден број Назив на сертифицираниот информациски систем за давање на услуга за електронска препорачана испорака на документи на јавните институции
1. Nextsense eDelivery  
  Назив на субјектот Друштвото за информатичка технологија НЕКСТСЕНС ДОО Скопје
Седиште Бул. „Партизански одреди“ бр. 62, 1000 Скопје
Датум на сертификација 05.12.2016 година
Сериски број на сертификатот 05122016/2
Деловоднички број 10/3-3510/17
Сертификат Сертификат „Nextsense eDelivery"
     
2. е-Пратка  
  Назив на субјектот Македонски Телеком АД Скопје
Седиште Кеј „13 Ноември“ бр. 6, 1000 Скопје
Датум на сертификација 05.12.2016 година
Сериски број на сертификатот 05122016/1
Деловоднички број 10/4-4000/12
Сертификат Сертификат „е-Пратка"