Листа на информации од јавен карактер


 1. Стратешки план на Министерстовото за информатичко општество и администрација

 2. Буџет на Министерството за информатичко општество и администрација
 3. Табеларен приказ на буџетот


 4. Усвоени извештаи за реализација на Буџетот

 5. Ревизорски извештаи

 6. План за јавни набавки

 7. Правилник за внатрешна организација

 8. Органограм за внатрешна организација

 9. Правилник за систематизација на работните места

 10. Список на лица вработени во институцијата со позиција, службен e-mail и службен телефон

 11. Консолидирани текстови од закони и подзаконски акти во надлежност на секое министерство

 12. Обрасци што ги користат граѓаните при доставување на поднесоци до министерствата за остварување на нивните права, а особено обрасци на барања од граѓаните за издавање на реални акти, за оние министерства коишто ги издаваат

 13. Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти

 14. Листа на информации од јавен карактер

 15. Контакт од лице задолжено за информации од јавен карактер

 16. Правилник за заштитено внатрешно пријавување

 17. Контакт од лице овластено за заштитено внатрешно пријавување

 18. Контакт од офицер за заштита на лични податоци, работно место во институцијата, службен e-mail и службен телефон

 19. Контакт телефон и е-маил од министерството за генерални прашања

 20. Листа на активни регистри што ги водат министерствата, во зависност од надлежноста

 21. Биографии од Министерот, Заменик министерот и Државниот секретар

 22. Најава на месечни настани или онлајн календар