Работна група за утврдување мерки и активности потребни за воведување на 5G мобилна технологија во РМ

 

Документи од ЕУ

 

Документи од ИТУ

 

Галерија

 

Доставени предлози од членовите на работната група

 

 

Dimitar Bukovalov presentation NOB plan – 5G

 

Игор Бојаџиев - Презентација за утврдување мерки и активности потребни за воведување на 5G мобилна технологија во РМ

 

Записник од состанок на Работната група за утврдување мерки и активности потребни за воведување на 5G мобилна технологија во РМ одржан на 02.02.2018 година

 

Записник од состанок на Работните групи за утврдување мерки и активности потребни за воведување на 5G мобилна технологија во РМ и за обезбедување подобра координација на процесот на мапирање на територијата на РМ со постоечки и планирани идни бродбенд електронски комуникациски мрежи, одржан на 19.03.2018

 

Записник од состанок 11.04.2018

 

Благој Христов Презентација - Имплементација на 5G потреба и предизвик 10.05.2018

 

Игор Бојаџиев Презентација - Преглед на активностите на РГ за 5G 10.05.2018