Работна група за утврдување предлог мерки за поттикнување и зголемување на интересот на граѓаните за користење бродбенд