Работна група за координација на процесот на мапирање на бродбенд мрежи

 

Документи од ЕУ

 

Галерија

 

Доставени предлози од членовите на работната група

 

 

Dimitar Bukovalov presentation NOB plan – broadband mapping

 

Презентација Димитар Буковалов 23.02.2018

 

Записник од состанок на Работна група за обезбедување подобра координација на процесот на мапирање на територијата на Република Македонија со постоечки и планирани идни бродбенд електронски комуникациски мрежи, што ro врши Агенцијата за електронски комуникации, одржан на 05.02.2018

 

Записник од состанок на Работна група за обезбедување подобра координација на процесот на мапирање на територијата на Република Македонија со постоечки и планирани идни бродбенд електронски комуникациски мрежи, одржан на 23.02.2018

 

Записник од состанок на Работните групи за утврдување мерки и активности потребни за воведување на 5G мобилна технологија во РМ и за обезбедување подобра координација на процесот на мапирање на територијата на РМ со постоечки и планирани идни бродбенд електронски комуникациски мрежи, одржан на 19.03.2018

 

План - Broadband мапирање