Работна група за утврдување слободни капацитети и нивно идно користење кај државни мрежи