Годишни планови за јавни набавки

 

Годишен план за јавни набавки за 2018 година на Министерството за информатичко општество и администрација

Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2018 година 05.02.2018

Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2018 година 02.03.2018

Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2018 година 04.05.2018

Годишен план за јавни набавки за 2018 година - консолидиран

 

 

Годишен план за јавни набавки за 2017 година на Министерството за информатичко општество и администрација

Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2017 година 20.06.2017

Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2017 година 28.07.2017

Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2017 година 23.11.2017

 

 

Годишен план за јавни набавки за 2016 година на Министерството за информатичко општество и администрација

Одлука за измена на годишниот план за јавни набавки за 2016 година

Измена на Годишен план за јавни набавки за 2016 година на Министерството за информатичко општество и администрација

Одлука за измена на Годишниот план за јавни набавки за 2016 година

Измена на Годишен план за јавни набавки за 2016 година на Министерството за информатичко општество и администрација

Одлука за измена на Годишниот план за јавни набавки за 2016 година, 22.07.2016

Измена на Годишен план за јавни набавки за 2016 година на Министерството за информатичко општество и администрација, 08.08.2016

Одлука за измена на Годишниот план за јавни набавки за 2016 година, 08.08.2016

Измена на Годишен план за јавни набавки за 2016 година на Министерството за информатичко општество и администрација, 08.08.2016

Одлука за измена на Годишниот план за јавни набавки за 2016 година, 19.09.2016

Измена на Годишен план за јавни набавки за 2016 година на Министерството за информатичко општество и администрација, 19.09.2016

Одлука за измена на Годишниот план за јавни набавки за 2016 година, 17.10.2016

Измена на Годишен план за јавни набавки за 2016 година на Министерството за информатичко општество и администрација, 17.10.2016

 

 

Годишен план за јавни набавки за 2013 година на Министерството за информатичко општество и администрација