е-Документи

е-Документи

Еден од главните приоритети на Владата на Република Македонија е зголемувањето на квалитетот на административните услуги. Целта на проектот е-Документи е да се зголеми ефикасноста на државните институции а на граѓаните ќе им се понудат побрзи, поедноставни и поефикасни административни услуги, преку имплементирање на решение со кое ќе се овозможи размена на документи по електронски пат меѓу институциите.

Syndicate content