Е-здравје

Преку реализација на овој проект ќе биде воведен интегриран здравствен информатички систем (IHIS) и електронска здравствена картичка. Активностите за ова се започнати. На тој начин ќе ја подобриме ефикасноста при обезбедување здравствени услуги за пациентите.

Syndicate content